\"Ban đầu, vận động người dân xóa nhà tạm thì ai cũng e ngại không dám làm. Qua thời gian thuyết phục, bà con Raglai đã đồng thuận; chính vì đó mà những căn nhà khang trang đã được xây dựng\" - đó là chia sẻ của già làng Cao Lê Dân, thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
Trong quá trình tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự lực cánh sinh và coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Nhờ đường lối đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại.
Xác định việc học tập và làm theo gương Bác Hồ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa đã triển khai sâu rộng các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tất cả hội viên. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo theo gương Bác, điển hình là ông Trịnh Xuân Hải - Hội viên Chi Hội Nông dân thôn Mỹ Chánh.

Là một hội viên nông dân sản xuất giỏi cấp thành phố nhiều năm liền, hội viên Nguyễn Khắc Hiểu thường trú tại Tổ dân phố Trà Long 1, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh một tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thành công trong việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế trồng cây ăn quả trên vườn đồi.

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01).

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23-5-2021), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Trong thời gian qua, công tác đánh giá cán bộ đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Tuy nhiên, đây vẫn là khâu yếu nhất trong các khâu của công tác tổ chức - cán bộ. Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật sự dân chủ, toàn diện, công tâm, khách quan. Do đó, để nâng cao hiệu quả trong công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, việc vận dụng nguyên tắc khách quan và quan điểm toàn diện theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Vạn Ninh không ngừng học tập, sáng tạo, cần cù lao động sản xuất và trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế; đóng góp đáng kể vào chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Anh Trần Công Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh là một điển hình.

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã tăng cường triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Tấm gương nông dân Phạm Văn Dinh ở thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân là một điển hình.

50 năm trước, ngày 2-9-1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. Trước lúc ra đi, Người đã để lại bản Di chúc lịch sử, đau đáu nỗi lòng với tương lai đất nước, kết tinh trong đó tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc có tầm chiến lược, là những chỉ dẫn quan trọng của Đảng trong hoạch định đường lối, chương trình hành động cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm đưa đất nước phát triển bền vững, nhất là trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.