Hướng dẫn Tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

| |
Số ký hiệu:
Hướng dẫn Tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ngày ban hành:
23/11/2021
Trích yếu:
Hướng dẫn Tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Loại:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: