Tùy vào tình hình thực tế địa phương, các đơn vị huyện, thị, thành Hội tự cân đối kích thước.

Dự thảo Báo cáo chính trị Tỉnh Hội
Góp ý sửa đổi Điều lệ Hội
Dự thảo Báo cáo chính trị Trung ương Hội
Chương trình và kịch bản Đại hội cơ sở