Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh với công tác phối hợp hỗ trợ hội viên, nông dân đầu tư vốn sản xuất, kinh doanh góp phần giảm nghèo bền vững

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Chủ nhật, 29/1/2023 ]
Những năm qua, cùng với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Tính đến nay, Hội Nông dân huyện trực tiếp quản lý 14 cơ sở Hội trực thuộc (gồm 13 xã và 01 thị trấn) với hơn 6.000 hội viên đang sinh hoạt ở 39 chi Hội Nông dân; có 5.430 hộ hội viên nông dân/8.942 hộ nông dân chiếm 57,30%, số hộ nông dân trong toàn huyện. Với chức năng, nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân; trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường. 9 tháng đầu năm 2022, việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện có hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền tăng cường và quan tâm hơn các chính sách an sinh xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, chính sách ưu đãi về vốn, chuyển giao khoa học công nghệ, thị trường tiêu thụ sản phẩm, dạy nghề tạo việc làm; đời sống nông dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân của nông dân từ 13,8 triệu đồng/người/năm lên trên 22 triệu đồng/người/năm (số liệu so sánh từ năm 2016 đến cuối năm 2021).

Bên cạnh đó, vẫn còn không ít khó khăn như: Tình trạng lao động thiếu việc làm, việc làm không ổn định, một bộ phận nông dân thiếu vốn, thiếu đất sản xuât, khả năng tiếp cận, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, đây là những khó khăn, thách thức trong xây dựng nông thôn mới, vẫn còn một bộ phận nông dân chưa phấn đấu vươn lên, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, toàn huyện có 4.831/8.942 hộ nghèo, chiếm 54%; 1.341 hộ cận nghèo, chiếm 15%; số hộ hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo 2.349 hộ/5430 (chiếm tỷ lệ 43,11%/tổng số hộ hội viên nông dân), hộ hội viên cận nghèo 1.151 hộ (chiếm 21,1%/tổng số hộ hội viên nông dân). Tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”, các cấp Hội đã tích cực tham cấp ủy, chính quyền cùng cấp bổ sung nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, đồng thời phối hợp có hiệu quả với Ngân hàng Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện hỗ trợ đầu tư vốn sản xuất, góp phần giảm nghèo trong cán bộ, hội viên, nông dân. Tính đến ngày 30/6/2022, tổng dư nợ do Hội Nông dân nhận ủy thác là 121 tỷ 258 triệu đồng, với 67 tổ và 2.808 hộ vay vốn, dư nợ bình quân 432 triệu đồng/hộ; tỷ lệ nợ quá hạn 0,14%. Chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn không ngừng được củng cố và nâng lên, cụ thể: Tổ tốt 61 tổ, chiếm 91%; tổ khá 04 tổ, chiếm 5,9%; tổ trung bình 02 tổ, chiếm 2,9 %; không có tổ yếu kém. Năm 2022 Ngân sách huyện bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp (huyện và cơ sở) 496,5 triệu đồng, đã giải ngân cho 29 dự án và 42 hộ vay với số tiền 1.085 triệu đồng.

1.png (2.34 MB)

Giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho dự án Trồng keo xã Khánh Nam

Từ các nguồn vốn nhận ủy thác, 9 tháng đầu năm đã tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân giải quyết được khó khăn về sản xuất, kinh doanh do hậu quả dịch Covid-19 để lại, nguồn vốn cũng đã giúp hộ nông dân nghèo biết cách tổ chức sản xuất kinh doanh và sử dụng đồng vốn vay có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho hội viên nên đã giúp đỡ hộ hội viên nghèo thoát nghèo, 9 tháng đầu năm đã giúp đỡ được 14 hộ hội viên nông dân nghèo có điều kiện sản xuất, kinh doanh, góp phần đáng kể vào việc thực hiện tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới của huyện. Một số mô hình đạt hiệu quả cao như: Mô hình Trồng và chăm sóc bưởi da xanh của Tổ Hợp tác xã Khánh Thành, Khánh Nam, Khánh Trung; Hợp tác xã cây ăn quả xã Khánh Đông, mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch của của hộ ông Trương Thanh Hoan xã Khánh Phú, mô hình trồng dứa của Tổ Hợp tác xã Sơn Thái; Tổ Hợp tác Mộc mỹ nghệ thị trấn; Tổ Hợp tác Trồng đậu xanh xã Giang Ly; mô hình nuôi heo đen xã Liên Sang... bình quân thu nhập mỗi hộ từ 200 - 300 triệu đồng/năm; có hộ thu nhập từ 500 - 1 tỷ đồng/năm như: Hộ nông dân Hồ Duy Hiệp, Lê Trần Tiến Dũng, Đoàn Văn Hưởng, Cao Nhâm xã Khánh Thành; Nguyễn Phước Lộc, Nguyễn Văn Ngọc xã Khánh Đông; Trịnh Văn Thành xã Khánh Hiệp; Cao Trung, Cao Niếng xã Liên Sang….

2.jpg (242 KB)

Nông dân xã Khánh Thành thu hoạch bưởi da xanh

Đạt được những kết quả đó là do có sự nỗ lực của các cấp Hội trong việc chủ động phối hợp hỗ trợ cho hội viên nông dân tiếp cận với các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp. Thông qua cơ chế phối hợp này, các ngành đã cùng nhau thực hiện tốt phương thức cho vay mà ở đó hội tụ được sức mạnh của cả một hệ thống chính trị với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự tham gia của người dân cùng vì mục tiêu giảm nghèo, tiến bộ và công bằng xã hội. Thông qua các mô hình, dự án góp phần thúc đẩy các phong trào của hội phát triển ngày càng sâu rộng, nhất là Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới còn không ít khó khăn và thách thức, đó là, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện còn cao, đời sống của người dân ở một số xã còn nhiều khó khăn đang cần vốn để sản xuất, điều kiện kinh tế và cơ sở hạ tầng tại một số xã còn phát triển chậm, vốn vay ở một số nơi còn dàn trải, một số tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn năng lực còn hạn chế và chưa thực hiện đúng thời gian nộp lãi định kỳ hàng tháng tại điểm giao dịch xã. Vì vậy, để làm tốt các nhiệm vụ này, trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi và quản lý tốt nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp để ngày càng có nhiều nông dân nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận và sử dụng nguồn vốn nhằm giảm nghèo bền vững.

Đặng Thị Thanh Sương