Ban Kinh tế - Xã hội

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ ba, 25/1/2022 ]
TUAN - PVP.jpg (169 KB)

Họ và tên: Lê Ngọc Tuấn

Chức danh: Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

DUONG - PB DHQ.jpg (184 KB)

Họ và tên: Mai Dương

Chức danh: Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội