Ban Tổ chức - Kiểm tra

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ hai, 06/12/2021 ]
\"HIEU

Họ và tên: Võ Trọng Hiếu

Chức danh: Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra

\"PHUONG  

Họ và tên: Nguyễn Hà Ngọc Phương

Chức danh: Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra