Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân tỉnh” giai đoạn 2016 - 2020

| |

Thực hiện Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020” (gọi tắt là Đề án). Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đã đạt được mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án.

Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Trường Cán bộ Hội, Trường Chính trị tỉnh tổ chức 01 lớp Trung cấp công tác xã hội chuyên ngành công tác Hội Nông dân khóa III cho 48 học viên, nâng tổng số lớp đã mở đến nay là 03 lớp với 202 học viên; phối hợp Trung tâm chính trị cấp huyện mở 05 lớp Sơ cấp nghiệp vụ công tác Hội cho 262 cán bộ chi, tổ Hội, nâng tổng số lớp đã mở đến nay là 08 lớp với 468 học viên. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 533 lượt cán bộ Hội cấp huyện và cơ sở; các huyện, thị, thành Hội mở 40 lớp bồi dưỡng cho 6.580 lượt cán bộ cơ sở Hội; cử 73 lượt cán bộ cấp tỉnh, huyện, cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và bồi dưỡng giảng viên kiêm chức do Trường Cán bộ Hội triệu tập.
 
IMG-2429.jpg (459 KB)

Đ/c Nguyễn Trọng Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Hội Nông dân tỉnh, huyện đã xây dựng chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội phù hợp, thiết thực với chức năng, nhiệm vụ công tác Hội của từng năm. Phần lý luận chiếm 25%; phần nghiệp vụ chiếm 45%; phần kỹ năng phương pháp công tác chiếm 20%; các kiến thức thực tiễn khác chiếm 10% thời lượng học tập.

Có thể khẳng định, thực hiện Đề án đã góp phần vào việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Qua các khóa đào tạo trung cấp (cả 2 giai đoạn) đã bố trí 85 đồng chí vào các chức danh ở cơ sở (trong đó chủ tịch Hội 44 đồng chí, phó chủ tịch Hội 15 đồng chí và nhiều đồng chí giữ chức danh chủ chốt ở cơ sở).

Đạt được kết quả trên, Hội Nông dân tỉnh luôn xác định rõ công tác đào tạo là nhiệm vụ tiên quyết để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội. Quá trình triển khai thực hiện Đề án luôn được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, bố trí ngân sách hằng năm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội; có cơ chế, chính sách phù hợp, gắn kết giữa việc đào tạo, bồi dưỡng với bố trí sử dụng cán bộ; nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ tổ chức thiết thực, đổi mới và khoa học.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong thời gian tới các cấp Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp giữa Hội Nông dân các cấp với các cấp chính quyền trong thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội; quan tâm công tác phát hiện, tạo nguồn, tuyển chọn, bố trí, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp.

Hai là, các cấp Hội đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 03-KH/HNDT ngày 07/01/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Ba là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ tham mưu các cấp Hội đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, nhất là ở cơ sở và chi Hội.

Bốn là, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, bảo đảm nội dung, hình thức, phù hợp với từng đối tượng nhằm trang bị cho cán bộ Hội các cấp những kiến thức mới, kỹ năng cơ bản, cần thiết nhất là về nghiệp vụ công tác Hội, khả năng vận động, thuyết phục, đối thoại với nông dân... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong thời kỳ mới.

          Khánh Thảo