Huyện Diên Khánh hoàn thành đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028

| |
Ngày 09/3/2023, Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Diên Xuân khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị cuối cùng của huyện Diên Khánh tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Sau 01 tháng triển khai, từ Đại hội điểm Hội Nông dân xã Diên An được tổ chức vào ngày 10/02/2023, đến nay trên toàn huyện có 18/18 Hội Nông dân các xã, thị trấn đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Công tác tổ chức đại hội được các cơ sở Hội thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn, bầu cử đúng theo Đề án được phê duyệt. Theo đó, đại hội Hội Nông dân cơ sở đã bầu 187 ủy viên Ban Chấp hành, 134 đại biểu chính thức và 18 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nông dân các xã, thị trấn đã bầu 54 ủy viên Ban Thường vụ, 18 chủ tịch (trong đó có 12 đồng chí tái cử, 06 đồng chí được bầu mới), 18 phó chủ tịch (14 đồng chí tái cử, 04 đồng chí bầu mới). Các đồng chí chủ tịch Hội Nông dân cơ sở được bầu lần này đều đảm bảo có trình độ đại học, trình độ trung cấp lý luận chính trị.
 
BCH HND xã Diên Lạc 2.jpg (413 KB)

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Diên Lạc, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thành công của đại hội đại biểu Hội Nông dân cơ sở được đánh giá sẽ là tiền đề để Hội Nông dân huyện Diên Khánh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện dự kiến tổ chức vào ngày 06 và 07/4/2023.

Nguyễn Minh Đức
Tin tức khác