Hội Nông dân tỉnh phối hợp mở lớp tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022

| |

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh về tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội giai đoạn 2017 – 2022. Ngày 27/4/2022, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) mở 01 lớp tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước gắn liền với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội cho 80 đại biểu là UVBCH cơ sở Hội; cán bộ chi, tổ Hội, hội viên nông dân là tín đồ các tôn giáo tại thị xã Ninh Hòa.

IMG-8265.jpg (438 KB)

Quang cảnh Hội nghị tại Ninh Hòa

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dinh – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; kế hoạch, chương trình hành động của các cấp, các ngành triển khai thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 162/NĐ-CP  ngày 30/12//2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; những quan điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về tôn giáo...

Qua tập huấn tuyên truyền sẽ giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nắm rõ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời giúp cán bộ Hội cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân có đạo thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

                                                                                                                Uyên Nguyễn

 

Tin tức khác