Hội Nông dân thành phố Nha Trang tích cực tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho nông dân

| |

Trong những năm qua, Hội Nông dân thành phố Nha Trang thường xuyên phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hàng nghìn hội viên nông dân. Qua đó, giúp cho hội viên có điều kiện tiếp cận với kiến thức pháp luật, góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất cho bà con nông dân.

image001.jpg (293 KB)

Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại phường Phước Long

Hội Nông dân thành phố chủ động ký kết các chương trình phối hợp với Phòng Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố... để thực hiện tuyên truyền về giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ hội viên nông dân; thực hiện chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết các khiếu kiện về đất đai; khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Hội Nông dân các xã, phường còn tích cực lồng ghép các hoạt động của Hội để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật mới.

Từ năm 2015 đến năm 2019, các cấp Hội đã phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cho 13.000 lượt hội viên, nông dân; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức 234 buổi trợ giúp pháp lý cho trên 21.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về các lĩnh vực tranh chấp đất đai, tài sản, mâu thuẫn gia đình, hôn nhân và một số lĩnh vực khác. Đồng thời, Hội tổ chức các Hội thi như: “Nông dân tìm hiểu pháp luật”, “Tuyên truyền viên giỏi” đã thu hút 643 lượt người dự. Qua hội thi đã truyền tải nhiều thông điệp mang nội dung thiết thực, nhiều tình huống liên quan đến pháp luật.

Thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, phát hành tờ rơi, Hội đã cấp phát hơn 2.390 tài liệu, sổ tay phổ biến pháp luật; 1.600 tờ rơi phổ biến pháp luật cho các cơ sở Hội, chi, tổ Hội và các câu lạc bộ nông dân để phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Các cấp Hội đã lồng ghép thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Đến nay, Hội đã thành lập 16 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 420 thành viên; xây dựng 16 tủ sách pháp luật với 100 loại sách về pháp luật.

Qua 5 năm, các cấp Hội tiếp nhận 515 vụ, việc liên quan đến nông dân; trực tiếp hòa giải thành công 418 vụ, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo, giữ vững ổn định an ninh trật tự chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương nhất là ở những nơi nông dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án.    Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn làm phong phú thêm hoạt động của các tổ chức Hội; từ đó thu hút nông dân tham gia vào Hội ngày càng đông, vị thế của Hội Nông dân ngày càng được nâng cao.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân, thời gian tới, các cấp Hội trong thành phố sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ tuyên truyền viên của Hội; gắn việc thực hiện công tác Hội với công tác tuyên truyền, trợ giúp pháp lý đến cán bộ, hội viên; nâng cao hiệu quả mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” gắn với tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh”.

                                                          Nguyễn Lê Ái Vũ