Hội Nông dân huyện Khánh Sơn tổ chức lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2024

| |
Vừa qua, Hội Nông dân huyện Khánh Sơn phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2024. Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Lương Văn Quyết - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Hà Thị Linh - Phó Giám đốc Trung Tâm Chính trị huyện cùng 42 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, chi Hội trưởng Hội Nông dân các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.
6.png (2.02 MB)
Quang cảnh lớp bồi dưỡng
 
Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 13 - 15/5/2024, tham dự lớp tập huấn, các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung gồm: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở VN; Hội Nông dân Việt Nam - Tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm đà bản sắc “cây tre Việt Nam” và bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII); Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chương trình hành động của Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg.
 
7.png (2.13 MB)
Đ/c Lương Văn Quyết - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu tại lớp bồi dưỡng
 
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở trên địa bàn huyện nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn và những nội dung cơ bản về hoạt động công tác Hội, từ đó có thêm kiến thức cần thiết để vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương. Qua đó tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần vào việc xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; tích cực tuyên tuyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
 
Cao Thị Nghĩa