Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ các địa phương về Khánh Hòa

| |

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa