Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về “Giải pháp thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong cơ quan Hội Nông dân tỉnh”

| |
Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2023, chiều ngày 25/5/2023, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về “Giải pháp thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong cơ quan Hội Nông dân tỉnh”. Đồng chí Lê Quốc Toàn - Phó Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.
z4375787485067_0bdcc5ab60e3894d47761d5e6e2f143a.jpg (595 KB)
Đ/c Lê Quốc Toàn – Phó Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị sinh hoạt chuyên đề
 

Đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu trở thành nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh và bước vào thời kì hội nhập sâu rộng của nền kinh tế thế giới, thuận lợi nhiều nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Chính vì thế, việc thực hành văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đời sống hàng ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Mỗi chúng ta nêu cao và thực hiện văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí là để tăng gia sản xuất, để dần nâng cao và cải thiện đời sống của nhân dân; để tích trữ thêm vốn và các nguồn lực quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan trong thời gian qua đã được đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tổ chức thực hiện có hiệu quả; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí đã đi vào chiều sâu, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan. Qua đó nhằm nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong công việc sử dụng, quản lý tài sản của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên, công chức, viên chức đã tích cực thảo luận và đóng góp những ý kiến bổ ích, thiết thực thể hiện trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nội dung chuyên đề; Cấp ủy, Chi bộ tiếp thu các ý kiến và tiến hành chỉnh sửa để nội dung chuyên đề được triển khai thực hiện hiệu quả trong đơn vị. Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm quán triệt, triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan về ý thức tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng chính quyền vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Chi bộ và cơ quan đề ra. Bên cạnh đó, tổ chức sinh hoạt chuyên đề cũng nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Quốc Toàn - Phó Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ để thống nhất cao về nhận thức, từ đó Chi bộ lựa chọn những vấn đề cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan đưa vào nội dung sinh hoạt. Đây là chủ đề thiết thực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Nhà nước, nguồn lực con người; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực thi nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Uyên Nguyễn