Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về “Đổi mới và nâng cao công tác tuyên truyền chính trị, tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh”

| |
Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022, chiều ngày 24/5/2022, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về “Đổi mới và nâng cao công tác tuyên truyền chính trị, tư tưởng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh”. Đồng chí Lê Quốc Toàn - Phó Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

 Image_11.jpg (428 KB)

Đ/c Lê Quốc Toàn - Phó Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức trong Chi bộ cơ quan; trong những năm qua, cấp ủy, Chi bộ cơ quan thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần yêu nước, tạo sự đồng thuận trong thi đua lao động sáng tạo, góp phầnhoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Image_1.jpg (505 KB)

Quang cảnh Hội nghị

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên, công chức, viên chức đã tích cực thảo luận và đóng góp những ý kiến bổ ích, thiết thực thể hiện trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nội dung chuyên đề; Cấp ủy, Chi bộ tiếp thu các ý kiến và tiến hành chỉnh sửa để nội dung chuyên đề được triển khai thực hiện hiệu quả trong đơn vị. Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đảng viên về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền chính trị, tư tưởng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác chuyên môn; phát huy dân chủ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng.

Đồng chí Lê Quốc Toàn - Phó Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ để thống nhất cao về nhận thức, từ đó Chi bộ lựa chọn những vấn đề cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan đưa vào nội dung sinh hoạt. Trong thời gian tới việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề sẽ được Chi ủy quan tâm lựa chọn những vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ, chức trách của đảng viên để tổ chức sinh hoạt chuyên đề đạt hiệu quả cao, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng công tác Đảng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Uyên Nguyễn