Video: Chương trình "Những bó rau nghĩa tình"

| |
Nguồn: Đài truyền hình Khánh Hòa