Hội Nông dân phường Cam Lợi tổ chức học tập, quán triệt “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

| |

Nhằm làm cho cán bộ, hội viên, nông dân nói riêng và nhân dân nói chung nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của Hội, trước hết là của người đứng đầu tổ chức Hội.

Ngày 22/3, Hội Nông dân phường Cam Lợi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ chi, tổ Hội trong toàn phường.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Duy Mỹ - Chủ tịch Hội Nông dân phường quán triệt “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và quán triệt mục đích, ý nghĩa và 5 nội dung theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

cam loi - hoinongdankhanhhoa.org.vn.jpg (42 KB)

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuvển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Thông qua học tập, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn phường. Đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên phát huy tinh thần yêu nước, nêu cao tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tăng cường ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức ở địa phương.

Bên cạnh đó, giúp cho đội ngũ cán bộ Hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với Mặt trận tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia, nhằm phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn phường.

Sau khi học tập, quán triệt, Hội Nông dân phường tổ chức hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ Hội viết bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

            Duy Mỹ