Di chúc của Người mãi sáng soi đường chúng ta đi

| |
50 năm trước, ngày 2-9-1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. Trước lúc ra đi, Người đã để lại bản Di chúc lịch sử, đau đáu nỗi lòng với tương lai đất nước, kết tinh trong đó tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc có tầm chiến lược, là những chỉ dẫn quan trọng của Đảng trong hoạch định đường lối, chương trình hành động cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm đưa đất nước phát triển bền vững, nhất là trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi đường, định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và cho cả mai sau. Suốt 50 năm qua, Đảng đã lãnh đạo đưa đất nước ta từng bước hiện thực hóa những di nguyện của Người: Đất nước hòa bình độc lập, xây dựng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, nhân dân no ấm, hạnh phúc, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng khẳng định!


Giữa Ba Đình trong xanh, hẳn Người vui với những gì mà các thế hệ đồng chí, đồng bào đã hi sinh xương máu, đổ biết bao mồ hôi công sức để có đất nước gấm hoa ngày hôm nay.


Đảng bộ Khánh Hòa trong suốt 50 năm qua đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện di nguyện của Người. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Khánh Hòa đã vượt mốc thu ngân sách 20.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành tự cân đối ngân sách. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, an sinh xã hội và phúc lợi cơ bản được đảm bảo. Nha Trang - Khánh Hòa đã trở thành một trung tâm du lịch lớn của cả nước và quốc tế, năm 2018 đón hơn 7 triệu lượt khách với mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 17 - 20%.


Công tác xây dựng Đảng được Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng. Tính đến tháng 6-2019, toàn Đảng bộ có gần 43.000 đảng viên đang sinh hoạt tại 545 tổ chức cơ sở đảng. Nhìn lại công tác xây dựng Đảng trong gần một nhiệm kỳ vừa qua có thể khẳng định: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý luận và xây dựng Đảng về đạo đức được coi trọng và tăng cường. Tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được sắp xếp, kiện toàn theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ về cơ bản được thực hiện theo quy hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng được chú trọng, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, thể hiện sự nghiêm minh của Đảng. Công tác dân vận được tiếp tục đổi mới và đi vào chiều sâu. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt được kết quả nhất định trong việc ngăn chặn và xử lý tham nhũng.


Sau 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, soi xét vào từng lời dặn của Bác, chúng ta tự hào đã làm được nhiều việc, chúng ta trân trọng những thành quả đã đạt được. Từ đó, càng quyết tâm khắc phục những thiếu sót, hạn chế, kiên quyết đấu tranh với những tiêu cực đang diễn ra trong xã hội và trong nội bộ Đảng.


Trong thời điểm toàn Đảng bộ chuẩn bị tiến hành đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XIII của Đảng, hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên càng phải nghiêm túc soi xét mình, nỗ lực phấn đấu theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Nguồn: Báo Khánh Hòa