Trung tâm HTND & GDNN

| |
VU - CVP.jpg (189 KB)

Họ và tên: Lê Duy Vũ

Chức danh: Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân & Giáo dục nghề nghiệp

HUY - TT HTND.jpg (205 KB)  

Họ và tên: Nguyễn Văn Huy

Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân & Giáo dục nghề nghiệp