Thường trực Tỉnh Hội

| |
HANH - PCT.jpg (248 KB)

Họ và tên: Hà Hồng Hạnh

Chức danh: Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

TOAN - GD TTHTND.jpg (224 KB)

Họ và tên: Lê Quốc Toàn

Chức danh: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

HUNG PCT.jpg (41 KB)

Họ và tên: Trương Tấn Hùng

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa