Thường trực Tỉnh Hội

| |
A TRUNG - CT.jpg (169 KB)

Họ và tên: Nguyễn Trọng Trung

Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

 TU - PCT.jpg (219 KB)  

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tư

Chức danh: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

 HANH - PCT.jpg (248 KB)  

Họ và tên: Hà Hồng Hạnh

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa