Thường trực Tỉnh Hội

| |
HANH - PCT.jpg (248 KB)

Họ và tên: Hà Hồng Hạnh

Chức danh: Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

TU - PCT.jpg (219 KB)

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tư

Chức danh: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

TOAN - GD TTHTND.jpg (224 KB)

Họ và tên: Lê Quốc Toàn

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

z4093326469901_b5d50e00f1e11f34b42c62bbbb48ed7a.jpg (17 KB)

Họ và tên: Trương Tấn Hùng

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa