Ban Tuyên giáo

| |
VU - CVP.jpg (189 KB)

Họ và tên: Lê Duy Vũ

Chức danh: Trưởng ban Tuyên giáo

UYEN - PB TG.jpg (158 KB)  

Họ và tên: Nguyễn Thị Lê Uyên

Chức danh: Phó Trưởng ban Tuyên giáo