Ban Tổ chức - Kiểm tra

| |
HIEU - TB TG.jpg (180 KB)

Họ và tên: Võ Trọng Hiếu

Chức danh: Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra

PHUONG - PB TCKT.jpg (342 KB)  

Họ và tên: Nguyễn Hà Ngọc Phương

Chức danh: Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra