Khánh Hòa hoàn thành đại hội điểm Hội Nông dân cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028

| |
Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Thông tri số 04-TT/TU, ngày 21/10/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, trên cơ sở đó Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy ban hành Thông tri về đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, tiến tới đại hội Hội Nông dân cấp huyện.

z4136539991954_036d27d2fe03b7d0d649c54db7fc1582.jpg (342 KB)

Lãnh đạo phường Phước Long tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Phước Long, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo đại hội như: Kế hoạch số 36-KH/HNDT, ngày 26/10/2022 về tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Hướng dẫn số 10-HD/HNDT, ngày 26/10/2022 về công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028; Hướng dẫn số 11-HD/HNDT, ngày 26/10/2022 về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kế hoạch số 44-KH/HNDT, ngày 12/12/2022 về tuyên truyền đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028… Đồng thời, có văn bản đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo UBND các cấp bố trí kinh phí để Hội Nông dân các cấp tổ chức đại hội đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tạo khí thế động viên công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển.

z4132069589143_9dc8e1172f6ced9956f53eb05c134bb9.jpg (249 KB)

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Vạn Phước lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo đó Hội Nông dân cấp huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; ban hành hệ thống mẫu văn bản để Hội Nông dân cấp cơ sở tham khảo phục vụ công tác xây dựng văn kiện và tổ chức Đại hội. Tính đến ngày 27/02/2023, đã có 36/125 cơ sở Hội tổ chức đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028; trong đó có 08 đơn vị là đại hội điểm. Nhìn chung công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội diễn ra thuận lợi, thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn, bầu cử đúng theo Đề án được phê duyệt; Hội Nông dân ở cơ sở được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy và Hội cấp trên, các cấp Hội được bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác tổ chức đại hội được diễn ra trang trọng, thành công.

z4113951753807_e633fd679a3a36e596e512d769248b7f.jpg (316 KB)

Hình ảnh và sản phẩm tiêu biểu trưng bày tại Đại hội Hội Nông dân xã Ninh Phụng, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo kế hoạch, trong tháng 3/2023 sẽ hoàn thành đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở; Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện sẽ diễn ra trong tháng 4/2023 tại huyện Diên Khánh; thời gian hoàn thành đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện trong quý II, tiến đến Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong quý III/2023.

* Một số hình ảnh tại đại hội Hội Nông dân cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

31.png (1.66 MB)

 

z4098291410851_9db837fdb1e38507dcc7cf2c26c6b45c.jpg (366 KB)

z4098291419142_b88330a76e14228eedf9496dd2e63700.jpg (359 KB)

z4098471859289_2dfcc9bb9612b03fb3994cf8d5f60937.jpg (289 KB)

z4098472396129_f10b24b52f0f68c0e7af88c230d6b9bf.jpg (245 KB)

z4098472633494_ffba15289144ae5b009d062bc40a6db4.jpg (242 KB)

z4111107781116_d1156962a401739820055243f6d6a619.jpg (317 KB)

z4112653645405_b4fb783404a0cec8a6617458e4a53988.jpg (168 KB)

z4115684698878_d26590b18f0bceffd4d957893bc62ca0.jpg (209 KB)

z4125944330010_40b361483cce89939a58c285e619bb76.jpg (379 KB)

z4129394746508_b45b3c39362aecbd5f99e16a67159189.jpg (173 KB)

z4131252797217_ef9c335d5eac5940b2d98c7708ea91ee.jpg (297 KB)

z4131252884638_3e25dbb84ce51f7b2db636476095754a.jpg (261 KB)

z4133957379664_e4682b43ac50d080d44f1e350eb975f7.jpg (177 KB)

z4136540077469_014511f692b51f4101f3405236a0b0b8.jpg (384 KB)

Uyên Nguyễn