Diên Khánh: Hiệu quả phát triển mô hình bười VietGAP tại xã Diên Xuân

| |

Nguồn: Đài Truyền hình Khánh Hòa