Ban Tổ chức Hội thi xin công bố kết quả Đợt 4 Hội thi trực tuyến (từ 16/5 đến 31/5/2020) như sau:
Ban Tổ chức Hội thi xin công bố kết quả Đợt 3 Hội thi trực tuyến (từ 01/5 đến 15/5/2020) như sau:
Ban Tổ chức Hội thi xin công bố kết quả Đợt 2 Hội thi trực tuyến (từ 15/4 đến 30/4/2020) như sau:

Ban Tổ chức Hội thi xin công bố kết quả Đợt 1 Hội thi trực tuyến (từ 01/4 đến 15/4/2020) như sau:

Các thí sinh tham gia thi tham gia Hội thi trực tuyến theo các bước hướng dẫn dưới video sau: