Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ ba, 09/3/2021 ]

Từ ngày 10 – 24/9/2019, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại trên địa bàn tỉnh cho 800 cán bộ, hội viên nông dân tại 08 huyện, thị xã, thành phố.

tap huan moi truong 2019.jpg (110 KB)
Quang cảnh tập huấn tại Khánh Sơn

Nội dung tập huấn: Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân Luật Đa dạng sinh học; Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định  loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Thông tư liên tịch số 35/2018/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác định các loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục ngoại lai xâm hại; kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá hiện trạng sinh vật ngoại lai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Qua tập huấn tuyên truyền sẽ giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân tăng cường sự hiểu biết, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, thái độ cán bộ, hội viên, nông dân về ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần xây dựng sinh thái bền vững của tỉnh Khánh Hòa.
Việt Trung