Sửa đổi một số chính sách phát triển thủy sản

| |
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07-7-2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.