Tập huấn về “Nâng cao nhận thức, cải thiện điều kiện vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn cho cán bộ, hội viên, nông dân”

| |

Từ ngày 18 – 19/9/2020, Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức 02 lớp tập huấn về “Nâng cao nhận thức, cải thiện điều kiện vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn cho cán bộ, hội viên, nông dân” cho 200 hội viên nông dân tại huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang.

z2082051083288_35814682f535fbf96d9a8bf8e2fcf348.jpg (197 KB)

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường: Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Luật Tài nguyên nước; Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW ngày 21/7/2014 về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 – 2020...; Kỹ năng tuyên truyền vận động người dân thay đổi hành vi, cải thiện điều kiện vệ sinh, sống thân thiện với môi trường, và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn; Giới thiệu các công nghệ trong xây dựng các mô hình điểm về vệ sinh môi trường nông thôn, áp dụng công nghệ phù hợp với thực tế từng địa phương đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế; Vai trò của Hội Nông dân trong việc bảo vệ môi trường nông thôn…

Qua lớp tập huấn, cán bộ, hội viên nông dân hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Việt Trung