Hội Nông dân xã Vĩnh Lương với phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới

| |

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được Hội đặt làm mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm hằng năm để chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xác định vai trò nông dân là chủ thể trong phong trào, hướng vào thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích từ phong trào, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm động viên nông dân địa phương huy động mọi nguồn lực, phát triển sản xuất, ổn định đời sống và góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổ chức vận động hội viên nông dân tham gia đăng ký và phấn đấu đạt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp hàng năm, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào, cổ vũ tinh thần, nghị lực vượt khó của nông dân, vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững. 

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; mở các lớp đào tạo nghề, tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, tham quan học tập kinh nghiệp các mô hình sản xuất, kinh doanh, giúp cho hội viên, nông dân tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới áp dụng vào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Để tạo nguồn vốn cho nông dân có điều kiện đầu tư sản xuất, ổn định đời sống, Hội ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trên 20 tỷ đồng với 1.260 hộ vay, cùng với nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng với 42 lượt hộ vay.

Từ phong trào Hội đã vận động hội viên, nông dân thành lập 05 Tổ hợp tác đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, với phương châm “Nông dân

dạy nông dân” và “Nông dân học nông dân”. Nhiều tấm gương nông dân dám nghĩ, dám làm; tích cực áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, ngành nghề, phát triển kinh tế trang trại ở nông thôn, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh theo chuỗi giá trị.

image005.jpg (640 KB)

Nông dân sau những chuyến đi biển về

Qua bình xét, hàng năm có trên 470 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu điển hình, có thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/năm, có hộ thu nhập từ 500 triệu đến hàng tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và tích cực đóng góp kinh phí thực hiện xóa nhà tạm bợ, dột nát của địa phương.

Phong trào đã tác động đến cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương như: Thành lập 01 Hợp tác xã “Cây ăn quả Vĩnh Lương”, tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí tu sửa, phát triển giao thông nông thôn; hàng năm có trên 650 hộ nông dân đạt gia đình nông dân văn hóa, trên 70% chi Hội đạt chi Hội Nông dân văn hóa. Xây dựng các mô hình chi Hội tự quản về môi trường, mô hình trồng hoa hai bên đường, mô hình thu gom túi ni lon trong nuôi trồng thủy sản… đồng thuận bàn giao mặt bằng cho Nhà nước triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội góp phần vào việc thay đổi diện mạo của địa phương..

Với những kết quả đạt được từ phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, là tiền đề quan trọng, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân xã Vĩnh Lương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hăng say lao động sản xuất, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, cùng với địa phương sớm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân xã Vĩnh Lương theo phương châm “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

Nguyễn Hữu Thật