Đợt 1: Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

| |
google-form-hoithi.png (614 KB)